Botany

Name e-mail id Designation
Prof. Manmeet Kaur
M.Sc . Botany
B.Ed
manmeetbrar0009@gmail.com Asst. Prof.